top of page

Onegoldfamily Group

Public·22 members
Aaron Scott
Aaron Scott

Kodi i Punës dhe tipet e kontratave individuale të punës në Shqipëri


Kontrate Individuale Pune Tip Rar: Çfarë duhet të dini
Kontrata individuale e punës është një marrëveshje juridike që lidhet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit për të rregulluar kushtet dhe të drejtat e tyre në lidhje me punën. Kontrata individuale e punës mund të jetë me afat të caktuar ose të pacaktuar, me kohë të plotë ose të pjesshme, ose e mësimit të profesionit. Në këtë artikull do të shpjegojmë tipet e kontratave individuale të punës, dokumentat e nevojshme për t'i lidhur, dhe disa këshilla për t'i bërë ato më efektive dhe sipas ligjit.
Kontrate Individuale Pune Tip Rar


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2tTmeQ&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0rKQF2gEeExaOvVcT41In6Tipet e kontratave individuale të punës
Sipas Kodit të Punës i Republikës së Shqipërisë, ka tre lloje kryesore të kontratave individuale të punës:


 • Kontrata individuale e punës me kohë të plotë: është ajo që lidhet për një kohëzgjatje të pacaktuar dhe që parashikon një orar pune prej 40 orë në javë. Ky lloj kontrate ofron më shumë siguri dhe stabilitet për punonjësin dhe punedhënësin. • Kontrata individuale e punës me kohë të pjesshme: është ajo që lidhet për një kohëzgjatje të caktuar ose të pacaktuar, por që parashikon një orar pune më pak se 40 orë në javë. Ky lloj kontrate mund të jetë i përshtatshëm për punonjësit që duan të kryejnë edhe aktivitete tjera, si studimet, familja, apo hobi.Kontrata individuale e mësimit të profesionit: është ajo që lidhet për një periudhë jo më shumë se dy vjet, dhe që ka për qëllim formimin profesional të punonjësit në një fushë specifike. Ky lloj kontrate mund të jetë i dobishëm për punonjësit që duan të fitojnë aftësi dhe eksperiencë në tregun e pun


Dokumentat e nevojshme për të lidhur një kontratë individuale të punës
Për të lidhur një kontratë individuale të punës, punëmarrësi duhet të paraqesë disa dokumente të rëndësishme për punëdhënësin, si:


 • Dokumentin e identifikimit; • Librezën e punës (nëse ka); • Diplomën, certifikatat dhe dëshmitë për aftësinë në punë (nëse ka); • Librezën e sigurimit shoqëror dhe shëndetësor (nëse ka); • Raportin mjekësor për aftësinë në punë; • Adresën e vendbanimit; • Ndonjë dokument tjetër të nevojshëm, që mund t'i kërkohet nga punëdhënësi sipas specifikës së vendit të punës.Kontrata individuale e punës duhet të përmbajë të dhëna të sakta dhe të plotë për palët, qëllimin e kontratës, përshkrimin e punës, kohëzgjatjen e kontratës, orarin e punës, pagën, lejet dhe pushimet, sigurimin dhe shkarkimin nga puna. Kontrata duhet të nënshkruhet nga palët dhe të regjistrohet në organet kompetente.


Këshilla për të bërë një kontratë individuale të punës më efektive dhe sipas ligjit
Një kontratë individuale e pun


Shkarkimi nga puna dhe ndryshimi i kontratës individuale të punës
Shkarkimi nga puna është çështja më e ndjeshme në marrëdhëniet e punës, pasi prek interesat dhe të drejtat e palëve. Shkarkimi nga puna mund të bëhet për arsye të ndryshme, si:


 • Shkarkim me vullnet të përbashkët të palëve; • Shkarkim për shkak të mosrespektimit të kushteve të kontratës; • Shkarkim për shkak të mosplotësimit të kërkesave profesionale; • Shkarkim për shkak të rrethanave objektive që pengojnë vazhdimin e punës; • Shkarkim për shkak të mosarritjes së marrëveshjes për ndryshimin e kontratës.Për çdo lloj shkarkimi, punëdhënësi duhet të respektojë afatet, procedurat dhe kriteret e parashikuara në Kodin e Punës dhe në kontratën individuale të punës. Punëdhënësi duhet të njoftojë me shkrim punëmarrësin për arsyet e shkarkimit dhe t'i japë mundësinë për t'u mbrojtur. Punëmarrësi ka të drejtë të kërkojë kompensim për shkarkimin e padrejtë ose të padiskutueshëm.


Ndryshimi i kontratës individuale të punës mund të bëhet me marrëveshje ndërmjet palëve ose me iniciativën e njërës pale. Ndryshimi i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe t'i nënshtrohet organeve kompetente. Ndryshimi i kontratës mund të ketë lidhje me kushtet e pun


Paga, lejet dhe pushimet e punëmarrësit
Paga është shpërblimi që merr punëmarrësi për punën e kryer në kushtet e kontratës individuale të punës. Paga duhet të jetë e drejtë, e rregullt dhe e mjaftueshme për të siguruar një jetesë dinjitoze për punëmarrësin dhe familjen e tij. Paga duhet të përcaktohet në kontratë dhe të paguhet në afatet e caktuara. Paga minimale në Republikën e Shqipërisë është 30,000 lekë në muaj.


Lejet dhe pushimet janë të drejta të punëmarrësit që i garantojnë atij një kohë të caktuar për t'u rikuperuar nga stresi i punës, për t'u kujdesur për shëndetin dhe familjen, apo për t'u përgatitur për një detyrë të re. Lejet dhe pushimet mund të jenë:


 • Leje vjetore: është një periudhë prej 20 ditësh pune në vit që mund të shfrytëzohet nga punëmarrësi sipas dëshirës së tij ose me marrëveshje me punëdhënësin; • Leje shtesë: është një periudhë prej 5 ditësh pune në vit që mund të shfrytëzohet nga punëmarrësi për arsye personale ose familjare;Leje për arsye shumicimi: ësht


Sigurimi shoqëror dhe shëndetësor i punëmarrësit
Sigurimi shoqëror dhe shëndetësor është një sistem i cili garanton punëmarrësit dhe familjarët e tyre një mbrojtje financiare në rast të papunësisë, sëmundjes, invaliditetit, plakjes dhe vdekjes. Sigurimi shoqëror dhe shëndetësor financohet nga kontributet e punëdhënësit dhe punëmarrësit, të cilat paguhen në fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.


Punëdhënësi duhet të regjistrojë punëmarrësin në fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në momentin e fillimit të punës dhe të paguajë kontributet përkatëse çdo muaj. Punëdhënësi duhet të mbajë evidencën e pagesave të kontributit dhe t'i paraqesë ato në organet kompetente. Punëdhënësi duhet të njoftojë fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për çdo ndryshim që ndodh në marrëdhënien e punës me punonj


Organizimi i punës dhe orari i punës
Organizimi i punës është mënyra se si punëdhënësi vendos për shpërndarjen e detyrave, përgjegjësive dhe autoriteteve të punonjësve në vendin e punës. Organizimi i punës duhet të jetë i tillë që të sigurojë një efikasitet dhe cilësi të lartë të punës, një klimë të mirë bashkëpunimi dhe një respektim të rregullave të shëndetit dhe sigurimit në punë.


Orari i punës është koha gjatë së cilës punonjësi duhet të jetë në dispozicion të punëdhënësit për të kryer detyrat e tij. Orari i punës duhet të përcaktohet në kontratën individuale të punës dhe të respektojë dispozitat ligjore për kohën maksimale të punës, pushimin gjatë ditës, pushimin javor dhe pushimin vjetor. Orari i punës mund të jetë i rregullt ose i ndryshueshëm, sipas nevojave të organizimit të punës.


Konfliktet dhe mosmarrveshjet në marr


Mjetet për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve në marrëdhëniet e punës
Mjetet për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve në marrëdhëniet e punës janë ato procedura dhe organa që ndihmojnë palët të arrijnë një zgjidhje të pranueshme dhe të drejtë për problemet që kanë në lidhje me punën. Mjetet për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve në marrëdhëniet e punës mund të jenë:


 • Negociata: është procesi i komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit dhe argumenteve midis palëve, me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje reciprokisht të avantazhshme; • Mediatimi: është procesi i ndërhyrjes së një pale të tretë, e cila nuk ka interes në konflikt, por ofron ndihmë dhe këshilla për palët, me qëllim të arritjes së një zgjidhjeje vullnetare dhe paqësore;Arbitrazhi: është procesi i zgjidhjes së konfliktit nga një palë e tretë, e cila ka autoritetin për të vendosur për çështjen në baza ligjore ose kontraktuale, dhe vendimi i saj është përfundimtar dhe detyrues për pal


Përfitimet dhe mbrojtja sociale e punëmarrësit
Përfitimet dhe mbrojtja sociale e punëmarrësit janë ato të drejta dhe shërbime që i ofrohen punëmarrësit nga punëdhënësi, shteti ose organizatat e tjera, me qëllim të sigurimit të një jetese dinjitoze dhe të mbrojtjes së tij nga rreziqet dhe pasojat e papunësisë, sëmundjes, invaliditetit, plakjes dhe vdekjes. Përfitimet dhe mbrojtja sociale e punëmarrësit mund të jenë:


 • Paga: është shpërblimi që merr punëmarrësi për punën e kryer në kushtet e kontratës individuale të punës. Paga duhet të jetë e drejtë, e rregullt dhe e mjaftueshme për të siguruar një jetesë dinjitoze për punëmarrësin dhe familjen e tij. Paga minimale në Republikën e Shqipërisë është 30,000 lekë në muaj;Bonusi: është një shpërblim shtesë që mund t'i jepet punëmarrësit nga punëdhënësi për një rezultat të veçantë ose për një rast të caktuar. Bonusi mund të jetë në formë monetare ose në form


Organizatat sindikale dhe përfaqësimi i punëmarrësve
Organizatat sindikale janë ato organizata që përfaqësojnë interesat e punëmarrësve në marrëdhëniet e punës me punëdhënësit dhe shtetin. Organizatat sindikale kanë të drejtë të formohen dhe të veprojnë lirshëm, sipas parimeve të demokracisë dhe pluralizmit. Organizatat sindikale kanë për qëllim të mbrojnë dhe promovojnë të drejtat dhe interesat e punëmarrësve, të ndihmojnë në zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve në marrëdhëniet e punës, të marrin pjesë në negociata dhe dialog social me punëdhënësit dhe shtetin, të ofrojnë shërbime dhe përfitime sociale për anëtarët e tyre.


Përfaqësimi i punëmarrësve është procesi i cili siguron se punëmarrësit kanë një zë dhe një rol aktiv në marrëdhëniet e punës me punëdhënësit dhe shtetin. Përfaqësimi i punëmarrësve mund të bëhet nga organizatat sindikale ose nga përfaq


Inspektimi i punës dhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjit dhe kontratës së punës
Inspektimi i punës është një aktivitet i cili kryhet nga organet shtetërore për të kontrolluar dhe verifikuar zbatimin e ligjit dhe kontratës së punës në vendet e punës. Inspektimi i punës ka për qëllim të parandalojë dhe të eliminojë shkeljet e të drejtave dhe detyrimeve të palëve, të sigurojë një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm për punonjësit, të mbrojë interesat publike dhe të nxisë dialogun social midis palëve.


Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit dhe kontratës së punës është një proces i cili kryhet nga palët ose nga përfaqësuesit e tyre për të monitoruar dhe vlerësuar zbatimin e ligjit dhe kontratës së punës në vendet e punës. Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit dhe kontratës së punës ka për qëllim të identifikojë dhe të zgjidhë problemet dhe mosmarrveshjet q


Përfundim
Kontrata individuale e punës është një dokument i rëndësishëm që rregullon marrëdhëniet e punës midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Kontrata individuale e punës duhet të përmbajë të dhëna të sakta dhe të plotë për palët, qëllimin e kontratës, përshkrimin e punës, kohëzgjatjen e kontratës, orarin e punës, pagën, lejet dhe pushimet, sigurimin dhe shkarkimin nga puna. Kontrata duhet të nënshkruhet nga palët dhe të regjistrohet në organet kompetente.


Një kontratë individuale e punës e mirë duhet të sigurojë një marrëdhënie të shëndoshë dhe të drejtë midis palëve, të respektojë ligjin dhe rregullat e punës, të mbrojë interesat dhe të drejtat e palëve, të nxisë bashkëpunimin dhe dialogun social, të parandalojë dhe zgjidhë konfliktet dhe mosmarrveshjet në marrëdhëniet e punës. Nj 4e3182286b


https://soundcloud.com/pyotryak8x/microsoft-expression-web

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page